લખતો રહું છું

આસુંઓનો ભાર લાગ્યો,એટલે લખતો રહું છું,
શબ્દ તરણહાર લાગ્યો,એટલે લખતો રહું છું.

બેવફાઈ,દર્દ,ખાલીપો છતાં પણ લાગણીને,
પ્રેમ મુશળધાર લાગ્યો,એટલે લખતો રહું છું.

આમને આમ જીંદગી હાંફી રહી છે,ફેફસાંમાં-
શ્વાસને પડકાર લાગ્યો,એટલે લખતો રહું છું.

ના મળ્યો ઇશનો પુરાવો મંદિરો કે મસ્જિદોમાં,
જીવમાં દાતાર લાગ્યો એટલે, લખતો રહું છું.

થઈ ગયો છું આ ક્ષણોની ભીડમાં હું કેદ ત્યારે,
ભીતરે વિસ્તાર લાગ્યો એટલે,લખતો રહું છું

Dr. Paresh Solanki

Dr. Paresh Solanki is a Writer, Poet & Doctor from Bhavnagar Gujarat. He is active in Gujarati poetry scene since many years.