મન લાગતું નથી

સ્મરણોની આવજાવ, કે મન લાગતું નથી,
વિહવળ કરે અભાવ,કે મન લાગતું નથી.

મારા તમામ દર્દ ખફા છે તારા વગર,
જજબાત લઈને આવ, કે મન લાગતું નથી.

તરસ્યું રહી ગયું છે અસ્તિત્વ હોઠનું,
તું જામ પીવડાવ, કે મન લાગતું નથી.

મારાથી દૂર છું હું મારી તલાશમાં,
રસ્તો મને બતાવ, કે મન લાગતું નથી.

ગમગીન સાંજને મેઘધનું મળી જશે,
વરસાદ મોકલાવ, કે મન લાગતું નથી.

ચ્હેરો સ્વયં વિરોધ કરે છે નકાબનો,
દર્પણ જરા હટાવ, કે મન લાગતું નથી.

Dr. Paresh Solanki

Dr. Paresh Solanki is a Writer, Poet & Doctor from Bhavnagar Gujarat. He is active in Gujarati poetry scene since many years.