સબંધો હોય છે – Sambandho Hoy Chhe

હાથ પકડોને વછૂટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે,ટેરવાને આંખ ફૂંટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે. કોઈ ફક્કડ,બાદબાકીના ય સરવાળા ગણેને,લાગણી-એકડાની

Read more

લખતો રહું છું

આસુંઓનો ભાર લાગ્યો,એટલે લખતો રહું છું,શબ્દ તરણહાર લાગ્યો,એટલે લખતો રહું છું. બેવફાઈ,દર્દ,ખાલીપો છતાં પણ લાગણીને,પ્રેમ મુશળધાર લાગ્યો,એટલે લખતો રહું છું.

Read more