સબંધો હોય છે – Sambandho Hoy Chhe

હાથ પકડોને વછૂટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે,ટેરવાને આંખ ફૂંટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે. કોઈ ફક્કડ,બાદબાકીના ય સરવાળા ગણેને,લાગણી-એકડાની

Read more