૪ વર્ષ નો ક્લબફૂટ વોરીયર બાળક વૈશ્વિક ક્લબફૂટ અવેરનેસ પર્વ માં ભારત નું પ્રતિનિધિત્વ કરશે

૪ વર્ષ નો બાળક પર્વ ઠક્કર વૈશ્વિક ક્લબફૂટ અવેરનેસ પર્વ માં ભારત નું પ્રતિનિધિત્વ કરશે

Read more

કોરોનાને હરાવવાના સુંદર સંદેશ સાથે કચ્છી કલાકારોનું ગીત: રામ રાખે તેમ રહીએ

પર્વ ઠક્કર (૩.૫ વર્ષ) અને વાચા ઠક્કર (૮ વર્ષ) લઈ ને આવ્યા છે મીરાંબાઈ નું ભાવભર્યું ભજન “રામ રાખે તેમ રહીએ”. સંગીત ડૉ. કૃપેશ ઠક્કર દ્વારા. વિડિયો શૂટિંગ કચ્છ ના વિવિધ સ્થળોએ.

Read more