સબંધો હોય છે – Sambandho Hoy Chhe

હાથ પકડોને વછૂટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે,ટેરવાને આંખ ફૂંટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે. કોઈ ફક્કડ,બાદબાકીના ય સરવાળા ગણેને,લાગણી-એકડાની

Read more

Bhagavad Gita Chapter 12

अर्जुन उवाच |एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते |ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा: || 1|| श्रीभगवानुवाच |मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता

Read more