કોરોનાને હરાવવાના સુંદર સંદેશ સાથે કચ્છી કલાકારોનું ગીત: રામ રાખે તેમ રહીએ

પર્વ ઠક્કર (૩.૫ વર્ષ) અને વાચા ઠક્કર (૮ વર્ષ) લઈ ને આવ્યા છે મીરાંબાઈ નું ભાવભર્યું ભજન “રામ રાખે તેમ રહીએ”. સંગીત ડૉ. કૃપેશ ઠક્કર દ્વારા. વિડિયો શૂટિંગ કચ્છ ના વિવિધ સ્થળોએ.

Read more