લાડલી બેની – Brother Sister Song

Interesting Facts:

“Laadli Beni” is an emotional Gujarati song showing the bonding of brother & sister. The song is written, composed & sung by Dr. Krupesh. Youngest Actor Of India, Parv Thacker along with Vacha Thacker has acted in the song. It is theme song of Rakshabandhan Parv Event of Give Vacha Foundation. The song is released Worldwide by Krup Music Record Label. Check out song’s EsyId for all details.

LYRICS

લાડલી બેની લાડલી બેની આવે તું યાદ; (2)
જોવા તરસે છે, (4)

જોવા તરસે છે તુજને આંખડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;
છે રક્ષાબંધન ના પર્વ ની ઘડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;
લાડલી બેની લાડલી બેની આવે તું યાદ. (4)

તારી સાથે વીતેલી વાતો આવે છે યાદ, (2)
સાથે રમતા લડતા ને કરતા મીઠી ફરિયાદ;
લઈને આવી એ (4)

લઈને આવી એ યાદો ની છડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;
છે રક્ષાબંધન ના પર્વ ની ઘડી;
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી,
લાડલી બેની લાડલી બેની આવે તું યાદ. (4)

જોવા તરસે છે તુજને આંખડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;
છે રક્ષાબંધન ના પર્વ ની ઘડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી; (2)
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;

Dr. Krupesh Thacker

Dr. Krupesh Thacker is a well known Writer, Lyricist, Music Composer, Singer, Actor, Producer & Director. He is a practicing physician currently active in Gujarati & Hindi Music/Film Industry. He is the founder of Krup Music Record Label & Film Production House. He is also the managing director of Give Vacha Foundation.